Hán văn độc tu 1936-1937/Mục này tạm nghỉ

Bài đăng trên Sông Hương, Huế, số 26 (30 Janvier 1937), trang 5.

Bản báo lấy làm đáng tiếc mà kính cáo để bạn đọc biết rằng mục Hán văn độc tu từ kỳ sau giở đi sẽ phải tạm nghỉ trong một thời gian chưa biết bao lâu, vì mấy cớ sau này:

Nhà in không có chữ đúc sẵn, mỗi kỳ phải thuê thợ khắc, đã tốn kém mà chữ in lại xấu, nhiều khi không đọc được, chúng tôi thường bị bạn đọc gởi thơ phàn nàn trách móc.

Mở ra mục nầy đã sáu tháng, được 26 bài học rồi, lẽ đáng dần dần cho bài dài thêm, và nhất là những bài exercices càng nhiều càng tốt; thế mà vì sự bất tiện của sự khắc chữ, chúng tôi không làm như thế được, mấy bài học gần đây lại phải bỏ exercices đi, trái với cái phương pháp độc tu.

Nếu cẩu thả thế nầy mãi, thì người dạy sẽ cứ phải làm một việc trái với ý mình mà người học cũng không được ích lợi là mấy, cho nên chúng tôi định tạm nghỉ đi là hơn.

Bản báo đương có hy vọng sẽ lập được nhà in. May mà sự ấy thực hiện được, bấy giờ chúng tôi sẽ lại kế tiếp cho ra mục này một cách đầy đủ đúng với phương pháp tự học.

SÔNG HƯƠNG