Dạy con trai
của Nguyễn Trãi

Nhắn bảo phô bay đạo cái con.
Nghe lượm lấy, lọ chi đòn.
Xa hoa lơ lãng nhiều hay hết ;
Hà tiện đâu đang ít hãy còn.
Áo mặc miễn là cho cật ấm ;
Cơm ăn chẳng lọ kén mùi ngon.
Xưa đà có câu truyền bảo :
Làm biếng hay ăn lở non.