Con quạ muốn bắt chước con phụng hoàng

     Phụng hoàng tha một con chiên,
Quạ, tuy nhỏ yếu thấy liền cành nanh[1].
     Chiên bầy, quạ đáp chung quanh,
Chọn con mập tốt họ dành kỳ yên[2].
     Mắt trông đẹp ý dỉ[3] liền:
“Vú nào không biết nuôi chiên mập tròn.
     Thịt ăn ngọt, máu uống ngon,”
Dứt lời bay xuống chẳng còn nghĩ suy.
     Nặng hơn bánh sữa mọi khi,
Lại lông dày mịt khác chi tơ vò.
     Quạ đà mắc móng cúm giò,
Nào dè nỗi ấy hòng lo nước nầy.
     Đứa chăn chạy lại bắt ngay,
Lấy lồng nhốt quạ cho bầy trẻ[4] chơi.
     Coi theo lý thế cơ trời,
Thuận thời còn thật, nghịch thời mất ngay.
     Có lời tục ngữ cũng hay:
Liệu cơm gắp mắm; nợ vay có lời.

   
Chú thích

  1. Cành nanh, ngày nay nói cà nanh, ghen tỵ.
  2. Kỳ yên: Do chữ cầu an mà ra. Cúng kỳ yên là cúng để cầu được bình yên ổn trong xóm làng.
  3. Dỉ: nói nhỏ, xem chú ở trên.
  4. Bầy trẻ: trẻ con. Gần đây người ta còn nói, má, tía bầy trẻ.