Con nhái muốn to bằng con bò

CON NHÁI MUỐN TO
BẰNG CON BÒ

     Con nhái nom thấy con bò,
Hình-dung đẹp-đẽ, mình to béo tròn.
     Nhái bằng quả trứng tí-hon.
Lại toan cố sức bằng con bò vàng.
     Ngậm hơi, cổ bạnh, bụng trương;
Kêu: — Chị em đến xem tường cho ta.
     Đã bằng chưa, chị trông, nà!
Bạn rằng: — Còn kém. — Nhái đà phồng thêm;
     Hỏi rằng: — Được chửa, chị em?
Bạn rằng: — Chưa được; Phồng thêm ít nhiều.
     — Chị ơi! Còn kém bao nhiêu?
Bạn rằng: — Còn phải phồng nhiều. Kém xa!
     Tức mình, chị nhái oắt ta,
Lại phồng bụng quá vỡ ra chết liền.
     Ở đời lắm kẻ thật điên,
Sức hèn lại muốn tranh tiên với người.
     Dại thay những thói đua đòi
Vinh gì cuộc rượu trận cười mà ganh.
     Để cho cơ-nghiệp tan-tành.