Chuyện giải buồn của Huỳnh Tịnh Của
32. — Có phước làm quan

32. — có phước làm quan.

Năm Thiên-thuận, Vi-sĩ-ngô vâng chỉ về kinh, thuở ấy vua Anh-tông ngự đền Văn-hoa, đòi các quan tấu đối. Có một mình Vi-sĩ-ngô làm thinh, hồi lâu mới tâu rằng: kẻ khách thần dâng sớ. Ai nấy đều kinh sợ, vua Anh Tông buồn ý bèn ngự giá trở lui. Vi-sĩ-ngô ra tới cữa Tả-thuận lấy mảo xuống coi, có một con bò cạp cắn đầu sưng đỏ lòm, ai nấy mới hiểu Vi-sĩ-ngô tâu đối không đặng là vì bò cạp. Tới đời Tống hiệu Thuần-hy, có quan Ngự-sữ vào đền tâu đối, nhắc tới việc vua Cao-tông, ông Ngự-sữ vùng sa nước mắt. Vua phán hỏi, ông Ngự-sữ tâu rằng nhớ công nghiệp tiên đế lao khổ. Vua Hiếu-tông cũng sa nước mắt, sáng ngày phê cho ông Ngự-sữ làm chức Thị-lang, mà chẳng hay ông Ngự-sữ bị rít cắn. Ấy kẻ bị bò cạp cắn, người bị rít cắn, cũng đồng bị trùng độc cắn mà may rủi xa nhau.

Sách khiển sầu.