Chùa Trấn Bắc
của Bà Huyện Thanh Quan

Chùa Trấn Bắc: tên một ngôi chùa ở bờ phía đông Hồ Tây thành Hà Nội. Nguyên tên là chùa An Quốc 安國 làm từ đời nhà Trần; đến năm Vĩnh Tộ thứ 10 (1628) đời vua Lê Thần Tôn, làm lại, đổi tên là chùa Trấn Quốc 鎮國. Năm Dương Hòa thứ 5 (1639) chúa Trịnh (Trịnh Tráng) sửa sang rộng thêm, lại đổi tên là chùa Trấn Bắc 鎮北; vua Lê, chúa Trịnh thường ngự tới đó thưởng sen.

Trấn-bắc hành cung cỏ dãi-dầu,
Khách đi qua đó chạnh niềm đau.
Mấy tòa sen rớt mùi hương ngự,
Năm thức mây phong nếp áo chầu.
Sóng lớp phế-hưng coi đã rộn,
Chuông hồi kim-cổ lắng càng mau.
Người xưa, cảnh cũ, nào đâu tá?
Khéo ngẩn-ngơ thay lũ trọc đầu!

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.