Cảnh hè
của Nguyễn Trãi

Vì ai cho cái đỗ quyên kêu ?
Tay ngọc dùng dằng chỉ biếng thêu.
Lại có hòe hoa chen bóng lục,
Thức xuân một điểm não lòng nhau.