Cúc
của Nguyễn Trãi

Nào hoa chẳng bén khi dầm hâm.
Có mấy bau sương nhụy mới đâm.
Trùng cửu chớ hiềm thu đã muộn.
Cho hay thu muộn tiết càng thơm.