Cúc đỏ
của Nguyễn Trãi

Cõi đông còn thức xạ cho hương.
Tạo hóa sinh thành khác đấng thường.
Chuốt lòng đơn chẳng bén tục ;
Bền tiết ngọc kể chi sương.
Danh thơm Thượng uyển còn phen kịp ;
Bạn cũ đông ly ắt khá (nhường).
Miễn được chúa tiên yêu chuộng đến.
Ngày nào khá ? Ấy trùng dương.