Côn Lôn tức cảnh
của Phan Châu Trinh

Biển dâu dời đổi mấy thu đông,
Cụm núi Côn Lôn đứng vững trồng,
Bốn mặt dày vò oai sóng gió,
Một mình che chở tội non sông.
Cỏ hoa đất nảy cây trăm thức,
Rồng cá trời riêng biển một vùng.
Nước biếc non xanh thương chăng nhẽ!
Gian nan xin hộ khách anh hùng.