Cây mộc cận
của Nguyễn Trãi

Ánh nước hoa in một đóa hồng.
Vết nhơ chẳng bén, bụt làm lòng.
Chiều mai nở chiều hôm rụng.
Sự lạ cho hay tuyệt sắc không.