Cây dương
của Nguyễn Trãi

Chiếm được thiều quang chín mươi.
Dây dây hoa nở tốt hòa tươi.
Đông phong có ý bù trì nữa,
Một phát xuân là một động người.