Cây chuối
của Nguyễn Trãi

Tự bén hơi xuân tốt lại thêm.
Đầy buồng lạ, màu thâu đêm.
Tình thư một bức phong còn kín,
Gió nơi đâu gượng mở xem.