Cây cam đường

Cây cam đường
của Nguyễn Trãi

Thấy bóng cam đường nhớ Thiệu công.
Đất dư dời được, bạn cùng thông.
Bút thơ đã chép hương còn bén.
Ngẫm nghĩ nào ai chẳng động lòng.