Cành hoa điểm tuyết  (1921) 
của Đặng Trần Phất

ĐẶNG-TRẦN-PHẤTCÀNH HOA ĐIỂM TUYẾT

(Xã-hội Tiểu thuyết)

Mais aujourd'hui tout est morne et glacé
Le cœur est desséché, la nature est flétrie
Où sont les rêves du passé.Edité par Bùi-xuân Học


Tous droits réservés

phần(không được liệt kê trong bản gốc)


Imprimerie du Trung-Bắc-Tân-Văn


Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928.


Tác giả mất năm 1929, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.