Bản mẫu:PVCC-HQL

Tác phẩm này được lấy từ một tài liệu chính thức của Hội Quốc Liên. Tài sản của Hội Quốc Liên đã được chuyển giao cho Liên Hiệp Quốc khi Hội giải thể vào năm 1946. Chính sách của Liên Hiệp Quốc quy định hầu hết các văn bản đều thuộc phạm vi công cộng nhằm mục đích phổ biến "ngày càng rộng rãi các ý tưởng (nếu có) trong các ấn phẩm của Liên Hiệp Quốc".

Căn cứ vào văn bản Administrative Instruction ST/AI/189/Add.9/Rev.2 của Liên Hiệp Quốc bằng tiếng Anh, các tác phẩm sau đây thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới:

  1. Các biên bản chính thức (biên bản hội nghị, biên bản theo đúng nguyên văn và bản tóm tắt, ...)
  2. Các tài liệu của Liên Hiệp Quốc có kèm theo biểu tượng Liên Hiệp Quốc
  3. Các tư liệu thông tin công cộng được thiết kế chủ yếu nhằm thông tin cho công chúng về hoạt động của Liên Hiệp Quốc (không bao gồm các tư liệu thông tin công cộng được dùng để bán, nếu thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ do bản quyền không được gia hạn hoặc không có thông báo bản quyền, hãy sử dụng {{PVCC-Hoa Kỳ-không-gia hạn}} hoặc {{PVCC-Hoa Kỳ-không-thông báo}}) thay thế.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Cách sử dụngSửa đổi

Symbol comment vote.svg Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-LHQ.