Bản mẫu:PVCC-Hoa Kỳ-không-thông báo

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được xuất bản hợp pháp ở bên trong Hoa Kỳ (hoặc ở Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York theo Điều 7 của Hiệp định Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Hoa Kỳ) từ năm 1923 đến năm 1977 mà không có thông báo bản quyền.


Tác phẩm này có thể vẫn có bản quyền ở các khu vực tài phán không áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm Hoa Kỳ.
 
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng Sửa đổi

Cách dùng: {{PVCC-Hoa Kỳ-không-thông báo|năm tác giả mất}}

Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:Tác gia-PVCC-Hoa Kỳ-không-thông báo hoặc Thể loại:PVCC-Hoa Kỳ-không-thông báo.