Cách sử dụng sửa

Bản mẫu này xếp các trang Tác gia vào Thể loại:Tác gia-PVCC-CP Hàn Quốc và xếp các trang khác vào Thể loại:PVCC-CP Hàn Quốc.