Bản mẫu:PVCC-CP Hàn Quốc

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì nó không được bảo hộ bản quyền, theo Điều 7 Luật Bản quyền Hàn Quốc. Những tác phẩm này bao gồm:

  1. Hiến pháp, luật, hiệp ước, nghị định, pháp lệnh và quy định;
  2. Thông báo, thông báo công khai, hướng dẫn và những tài liệu tương tự do nhà nước hoặc chính quyền địa phương ban hành;
  3. Bản án, phán quyết, mệnh lệnh hoặc quyết định của tòa án cũng như các phán quyết và quyết định trong các thủ tục tố tụng hành chính hoặc các thủ tục tương tự;
  4. Bản tổng hợp hoặc bản dịch của các tác phẩm được đề cập từ khoản 1 đến khoản 3 do nhà nước hoặc chính quyền địa phương thực hiện; và
  5. Bản tin thời sự truyền tải sự thật đơn giản và truyền tải âm thanh kỹ thuật số
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng Sửa đổi

Bản mẫu này xếp các trang Tác gia vào Thể loại:Tác gia-PVCC-CP Hàn Quốc và xếp các trang khác vào Thể loại:PVCC-CP Hàn Quốc.