Cách sử dụng Sửa đổi

Bản mẫu này tạo điểm neo tạo trang, kèm với hiển thị văn bản, và sẽ được tô sáng nếu được dẫn đến từ một liên kết. Văn bản hiển thị không nhất thiết phải trùng với tên điểm neo.

Chú ý về việc tô sáng. Việc tô sáng đoạn văn bản neo phụ thuộc vào lớp "HighlightedAnchor", dùng CSS3. Tức là một số trình duyệt sẽ không dùng được tính năng này.

Ví dụ Sửa đổi

Điểm neo có tên và văn bản trùng nhau Sửa đổi

{{neo+|Điểm neo}}

Điểm neo

Tạo ra điểm neo có tên là "Điểm neo", cũng là đoạn văn bản "Điểm neo". Điểm neo sẽ được dẫn tới từ liên kết Bản mẫu:Neo+/tài liệu#Điểm neo.

Điểm neo có tên và văn bản khác nhau Sửa đổi

{{neo+|Neo 1|Văn bản hiển thị tại điểm neo}}

Văn bản hiển thị tại điểm neo

Tạo ra điểm neo có tên là "Neo 1", với văn bản hiển thị là "Văn bản hiển thị tại điểm neo". Điểm neo sẽ được dẫn tới từ liên kết Bản mẫu:Neo+/tài liệu#Neo 1.

Xem thêm Sửa đổi

  • {{neo}} - có thể mang nhiều tham số, mặc dù không hiển thị văn bản