Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng Sửa đổi

Dùng để tạo điểm neo (nơi có thể được liên kết tới) ngay giữa bài khi cho phép dùng liên kết wiki.

{{neo|điểm neo}} sẽ tạo ra một điểm neo với tên gọi điểm neo. Sau đó, bạn có thể liên kết đến nó ở ngay cùng trang hoặc từ một trang khác bằng cách dùng: [[Tên trang#điểm neo]]. Bản mẫu này không hiển thị ra văn bản: người dùng sẽ không thấy điểm neo. Để hiển thị cả văn bản của điểm neo, dùng {{Neo+}}.

Nhiều điểm neo Sửa đổi

Bản mẫu neo có nhận 20 tham số

{{neo|điểm 1|điểm 2|điểm 3|...|điểm 20}}

Do đó điểm neo này có thể được dẫn đến từ bất kỳ liên kết nào trong [[Trang#điểm 1]], [[Trang#điểm 2]], v.v.

Xem thêm Sửa đổi

  • {{neo+}} để thêm điểm neo và hiển thị văn bản