{{{1}}}
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng Sửa đổi

Bản mẫu này đặt khối chữ về phía bên trái của trang, mà không ảnh hưởng đến canh lề bên trong khối đó.

So sánh {{Khối trái}} và {{trái}}

Bản mẫu này giữ nguyên canh lề văn bản (thường là trái), nhưng chuyển toàn bộ khối chữ sang bên trái. Để thay thành canh lề trái, dùng {{trái}}.

Khối trái
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor.

Aenean massa.
Trái

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor.

Aenean massa.

Tham số Sửa đổi

Khi cần cố định chiều rộng khối, dùng tham số tùy chọn |rộng=.

{{khối trái|rộng=300px|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.<br/>
Aenean commodo ligula eget dolor.

Aenean massa.}}


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor.

Aenean massa.