Bản mẫu:Hàng

{{{3}}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đây là một bản mẫu linh động tổng quát để xử lý các thiết lập biên và thụt dòng. Tham số đầu thiết lập biên trái, tham số thứ hai, thụt dòng; tham số thứ ba, nội dung văn bản. Tất cả đều bắt buộc phải có.

Ví dụSửa đổi

Vào dòng bình thường (bạn có thể dùng {{vào hàng}} cho mục đích này)

{{hàng|0|2em|{{lorem ipsum}}}}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Ra hàng (bạn có thể dùng {{ra hàng}} cho mục đích này)

{{hàng|2em|-2em|{{lorem ipsum}}}}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Ra hàng cùng với biên trái (bản mẫu tổng quát này là công cụ đơn giản nhất trong trường hợp này)

{{hàng|4em|-2em|{{lorem ipsum}}}}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Để xem cách dùng mẫu, xem en:Page:Flora Australiensis Volume 5.djvu/329 (bản mẫu tương đương là "dent")