Bản mẫu:Ra hàng

{{{1}}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu thụt ra phía ngoài. Khoảng cách mặc định là 2em khi chỉ có một tham số được sử dụng để phân tách tên bản mẫu và nội dung.

một tham số
{{ra hàng|{{lorem ipsum}}}}

cho ra

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Để chỉ định khoảng cách ra hàng, dùng chiều rộng trước, ví dụ như 1em
{{ra hàng|1em|{{lorem ipsum}}}}

cho ra

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kéo qua nhiều trangSửa đổi

Bạn cũng có thể dùng {{ra hàng/đ}} để mở và {{ra hàng/c}} để đóng đoạn văn. Nhưng nếu bạn cần kéo dài đoạn văn sang nhiều trang, bạn nên dùng chân trang và đầu trang để tạo hai đoạn văn rời, mỗi cái có ra hàng riêng, và sẽ không bị nhúng vào không gian chính. /g có thể dùng thay cho /đ đối với đoạn văn không có dòng đầu cần thụt ra. Mỗi trang phải có một cặp, một ở đầu và một ở cuối. Khi các trang được nhúng vào, bạn sẽ chỉ có một {{ra hàng/đ}} và một {{ra hàng/c}} ở đầu và cuối mục. Theo cách đó một đoạn văn được thụt ra sẽ có thể được trải ra hai trang trở lên. Trong ví dụ bên dưới, bỏ qua trang giữa nếu chỉ kéo dài qua hai trang.

Trang đầuSửa đổi

Thân
{{ra hàng/đ}}
Bắt đầu nội dung thụt ra hàng.
Chân
{{ra hàng/c}}

Trang giữaSửa đổi

Đầu
{{ra hàng/g}}
Thân
tiếp tục đoạn văn bản.
Chân
{{ra hàng/c}}

Trang cuốiSửa đổi

Đầu
{{ra hàng/g}}
Thân
Phần cuối của đoạn văn.
{{ra hàng/c}}

Xem thêmSửa đổi