Bản mẫu:Di chuyển/tài liệu

Cách dùngSửa đổi

Bản mẫu này chỉ ra rằng văn bản cần được di chuyển đến trang quét, có thể là DjVu hoặc PDF.

{{di chuyển|[[Mục lục:...]]}}
{{di chuyển|[[Mục lục:...]]|ghi chú=ghi chú bổ sung}}

Thể loạiSửa đổi

Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:Văn bản cần di chuyển đến DjVu/PDF.