Thể loại:Văn bản cần di chuyển đến DjVu/PDF

Đây là thể loại để bảo trì, do một bản mẫu thêm vào để nhóm các trang có cùng trạng thái (không đổi hướng). Nó được tự động ẩn trong các trang phân loại.

Văn bản của các tác phẩm này cần được di chuyển đến các trang trong không gian tên Trang được liên kết với bản quét ở định dạng DjVu hoặc PDF. Các trang được thêm vào thể loại này bằng bản mẫu {{di chuyển}}.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Văn bản cần di chuyển đến DjVu/PDF”

36 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 36 trang.