Thể loại:Văn bản cần di chuyển đến DjVu/PDF

Văn bản của các tác phẩm này cần được di chuyển đến các trang trong không gian tên Trang được liên kết với bản quét ở định dạng DjVu hoặc PDF. Các trang được thêm vào thể loại này bằng bản mẫu {{di chuyển}}.