Cách sử dụng Sửa đổi

Bản mẫu nên được đặt vào đầu trang muốn xóa.

Parameters Sửa đổi

{{cx-vpbq|url=url nguồn}}

Trong đó url nguồn là URL đầy đủ của trang bị chép nội dung vào đây.

{{cx-vpbq|url=url nguồn|url2=url nguồn 2}}

{{cx-vpbq|url=url nguồn|url2=url nguồn 2|url3=url nguồn 3}}

Khi có 2 hoặc 3 nguồn

Bảo quản viên Sửa đổi

Thêm |kiểm tra=có vào bản mẫu này sẽ khiến dòng sau xuất hiện "gửi bảo quản viên":

Một bảo quản viên hiện đang so sánh nội dung văn kiện với tư liệu gốc. Vui lòng đừng xóa trang trong khi đang kiểm tra.