Bài ca chúc tết thanh niên

Bài ca chúc tết thanh niên  (1926) 
của Phan Bội Châu

Dậy! Dậy! Dậy!
Bên án một tiếng gà vừa gáy,
Chim trên cây liền ngỏ ý chào mừng.
Xuân ơi xuân, xuân có biết hay chăng?
5Buồn cùng sông, thẹn cùng núi, tủi cùng trăng.
Hai mươi năm lẻ[1] đã từng chua với xót,
Trời đất may còn thân sống sót,
Tháng ngày khuây khỏa lũ đầu xanh.
Thưa các cô, các chị, lại các anh:
10Đời đã mới, người càng nên đổi mới.
Mở mắt thấy rõ ràng tân vận hội,
Xúm vai vào xốc vác cựu giang sơn.
Đi cho êm, đứng cho vững, trụ cho gan
Dây thành bại quyết ghe[2] phen liên hiệp lại.
15Ai hữu chí từ nay xin gắng gỏi,
Xếp bút nghiên mà tu dưỡng lấy tinh thần.
Đừng ham chơi, đừng ham mặc, ham ăn,
Dựng gan óc lên đánh tan sắt lửa.
Xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ,
20Mới thế này là mới hỡi chư quân![3]
Chữ rằng: Nhật nhật tân, hựu nhật tân...[4]

   
Chú thích

  1. Số năm Phan Bội Châu bôn ba hoạt động ở nước ngoài (1905-1925).
  2. Ghe: nhiều.
  3. Các ngươi.
  4. Ngày một mới, ngày một mới, lại ngày một mới.