Độc Đại tuệ ngữ lục hữu cảm

Độc Đại tuệ ngữ lục hữu cảm - 讀大慧語錄有感
của Trần Thánh Tông