Đề Vân oa[1] - 題雲窩
của Nguyễn Trãi
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

半簾花影滿床書
庭外蕭蕭水竹居
盡日雲窩無箇事
黑甜一枕半窗虛

Bán liêm hoa ảnh mãn sàng thư ;
Đình ngoại tiêu tiêu thủy trúc cư.
Tận nhật Vân-oa vô cá sự ;
Hắc điềm nhất chẩm bán song hư[2].

Bóng hoa chiếu nửa rèm sách đầy giường ;
Phía ngoài sân những cây thủy trúc kêu veo veo.
Trọn ngày ở Vân-oa không có việc gì ;
Một gối ngủ ngon say, nửa cửa sổ hở.

   
Chú thích

  1. Vân oa là hang mây, ở sau có bài « Đề tranh Vân oa »
  2. Bán song hư: nửa song hở