Đề Đông sơn tự

Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Đề Đông Sơn tự.
Đề Đông sơn[1] tự - 題東山寺
của Nguyễn Trãi
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

君親一念久嬰懷
澗愧林慚夙願乖
三十餘年塵境夢
數聲啼鳥喚初回

Quân thân nhất niệm cửu anh hoài ;
Giản quý lâm tàm túc nguyện quai.
Tam thập dư niên trần cảnh mộng ;
Sổ thanh đề điểu hoán sơ hồi.

Một niềm đối vua và cha lâu vấn vương lòng ;
Thẹn với khe tủi với rừng, nguyền cũ sai trái.
Hơn ba chục năm mộng ở cõi trần ;
Và tiếng chim kêu gọi tỉnh trở lại như xưa.

   
Chú thích

  1. Đông sơn: bản in chữ Hán có lời chú rằng chùa ở xã Vĩnh Lú huyện Đông Triều tỉnh Hải Dương