Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trợ giúp:Trang Mục lục”

 
<p> Công cụ để thực hiện việc đối chiếu là thẻ <code><nowiki><pagelist /></nowiki></code> với một số tham số định sẵn. Trường Các trang sẽ được tự động tạo mặc định với thẻ <code><nowiki><pagelist /></nowiki></code>, và nếu để nguyên, sẽ luôn tại ra phép chiếu "thứ tự vị trí tới thứ tự trang" cơ bản là 1-1 (tức là không có lùi số, không điều chỉnh, v.v.) cho đến hết tập tin nguồn.</p>
</div>
; Thẻ Pagelist {{điểm neo|pagelist}}
<div style="margin-left:1.75em;">
<p> Thẻ <code><nowiki><pagelist /></nowiki></code> rất nhiều chức năng nhưng cũng khá đơn giản để mô tả phép chiếu từ vị trí sang số trang trong các tác phẩm. Bạn có thể xác định vị trí nào không nên đánh số; ví dụ, <code><nowiki><pagelist 1to2=- 3=1 /></nowiki></code> sẽ làm cho vị trí 1 và 2 hiện ra là trang không số (-), và đánh số trang bắt đầu từ vị trí thứ ba của tài liệu là trang số 1.</p>
Ghi nhãn cho bìa lót là "bìa lót".
 
Phần đầu của tác phẩm nhưng chưa được đánh số trang hoặc chưa thuộc vào dãy số thứ tự trang trong tác phẩm gốc nên được đặt tên như: "Phụ đề", "Mục lục", v.v. Bất kỳ trang nào rơi vào dãy số thứ tự trang thì nên được đánh số theo số thứ tự của nó trong dãy số trang.
Preliminary sections of a work that are not part of the sequences or ranges of numbering as depicted in the original printed work should be named: "Half-title", "Title", "Contents", etc. Any of these pages that do fall in a numbered range should be numbered according to the sequence or flow of numbering ranges in the work. It is recommended that if there are more than a few of these such as a run of title, copyright, dedication, Table of contents, etc.. then front matter be numbered using roman numerals for simplicity (even if this numbering doesn't appear on pages in the work concerned.) Generally, a half-title (if present) or title will be the nominal (page i) of such a run (excepting image plates).
 
Trang toàn bộ là hình nhưng không được đánh số trang trong dãy thứ tự trang nên được đặt tên là "Hình". Hoặc có thể đặt theo số thứ tự hình. Ví dụ, "Hình_72", "Ảnh_6". Nếu còn chưa chắc chắn, thì nên đặt một nhãn riêng thay vì đặt lại một nhãn đã dùng.
Full page images that ''are not'' part of the contiguous flow of file-positions to page-numbering should be labeled as "Image" ("Img"). Alternatively, they could be labeled with their plate or figure numbers. E.g. "Plate_V" or "Fig_72". Whenever in doubt, unique labels are always preferred over the re-use of previously assigned labels.
 
Đối với trang toàn bộ là hình nhưng ''là'' một phần của dãy thứ trang, thì đừng nên đặt tên gì khác ngoài số thứ trang. Nếu bạn không làm theo hướng dẫn này, thì bạn ''phải'' giải thích tại sao lại nên làm vậy.
For full page images that ''are'' a part of the contiguous flow of file-positions to page-numbering however, they should never be labeled with anything other than the expected page-number (or logical text-name). Any deviation from this practice ''must'' be clearly documented and expected to be justified if ever a cause for questioning the deviations arises.
 
Gắn nhãn cho các vị trí có quảng cáo là "Quảng cáo" ("qc").
Label any position(s) containing advertisements as "Advert" ("Adv") page(s).
 
Gắn nhãn cho những vị trí trang không có bất kỳ nội dung nào và ''không phải'' một phần của dãy đánh số trang bằng "-" ("–", "—"). Bất kỳ dấu gạch nối nào cũng có thể dùng được, nhưng cần nhất quán. "–" (En-dash) được ưa thích hơn ("-") (gạch thường) vì nó dễ thấy hơn khi dùng phông chữ nhỏ. Các vị trí này thường ở cuối quyển sách, nhưng cũng có thể là trang sau của một trang hình.
Label positions that are void of any published content (i.e. blank pages) that ''are not'' a part of the contiguous flow of file-positions to page-numbering with "-" ("–", "—"), either may be used provided they are applied consistently within a work. "–" (En-dash) is preferable to ("-") (hyphen) for readability with smaller size typefaces. These positions mostly occur in the end-matter of a book, but may also appear on either side of full-page images. For an example of both of these scenarios as applied, see the file [[Index:Mexico as it was and as it is.djvu]]. (NB. Some contributors have made a distinction between end-matter pages ("–") and backs of image plates ("—").)
 
Vị trí trang trống nhưng ''là'' một phần của dãy đánh số trang thì vẫn cần phải dùng số trang. Trang không nội dung sẽ được biểu diễn bằng cách khác trong tình trạng trang "Trống" khi hiệu đính.
Positions that represent such 'blanks' but ''are'' a part of the contiguous flow of file-positions to page-numbering should not be labeled other than with their expected page-number (or logical text-name). The fact there is "nothing" on the page at that file-position will be indicated by the "without text" Proof-Reading status.
 
|}
{| style="background-color:#7cfc00; border:1px solid yellow; margin:0em auto 1em auto; width:70%;"
|+ '''RulesQuy whenđịnh labelingcứng pageskhi ghi nhãn cho trang'''
| Tất cả các vị trí của sách quét, từ trang đầu cho đến trang cuối cùng, dù có chữ hay không có chữ, dù có được nhúng chéo hay không nhúng chéo, '''''đều phải''''' được gắn nhãn!!
| All existing positions, from the absolute first to the very last, whether transcribed in full or just a blank, regardless if ever transcluded or not, '''''must''''' be accounted for by being assigned a page label!!
 
Bỏ qua một phần vị trí trang hoặc bỏ đi một số vị trí trang nhất định khi chúng <u>rõ ràng tồn tại</u> trong tập tin gốc (thậm chí khi chúng chưa được tạo thành trang trong không gian Trang:) đều là những cách làm không thể chấp nhận được theo quy định của Wikisource. Nếu bạn muốn thực hiện điều chỉnh như vậy, hãy làm trong giai đoạn nhúng chéo trang vào không gian chính; ''hoặc'' thực hiện trực tiếp lên tập tin gốc trước khi tải lên.
Skipping ranges in the sequence of a source file's file-positions or omitting the labeling of certain source file file-positions that <u>clearly exist</u> in said source file (even if never actually created as a page in the Page: namespace) are both unacceptable practices as a part of standing WS policy. Any desire to [re]produce such customizations should be made in the final transclusion of the finished product to the main namespace instead; ''or'' should be made directly to the structure of the source file itself prior to uploading as needed.
 
TheTạo creationra ofcác suchvị unassignedtrí &không ghi nhãn và/orhoặc bỏ hoàn toàn omittedviệc positionsghi fromnhãn thebằng <code><nowiki><pagelist /></nowiki></code> commandchỉ linelàm accountingtăng of their corresponding pages in the Page: namespace only serves the Wikisource community as a means to growthêm <span class="plainlinks" style="background-color:#FFFF83; color:blue;">[//en.wikisource.org/w/index.php?title=Special:LonelyPages&limit=100&offset=700 thesố Orphanedtrang Pagesmồ Listcôi]</span> whiletại managing to accomplishWikisource littletrong elsekhi ifcái anythingđược positivethì atrất allít athoặc thekhông same time.
 
Việc sử dụng phương pháp như trên để nhằm can thiệp hoặc che giấu các vấn đề về cấu trúc tập tin nguồn, là một hành vi không bao giờ được chấp nhận.
Any application of such methods as described in this sub-section, done in order to circumvent or mask any structural issues eventually discovered within an uploaded source file, is never an acceptable practice.
 
|}
 
; {{anchor+|VolumesCác tập khác}}
: Nếu đây là tác phẩm thuộc một sê-ri, đặt liên kết đến các trang Mục lục của các tập khác ở đây.
: If this is a multi-volume work, put links to the Index pages for the other volumes here. See [[Index:History of England (Froude) Vol 2.djvu]] for a simple example of this and [[Index:Popular Science Monthly Volume 5.djvu]] for a more complex example.
 
; Mục lục
; Table of Contents
: Mục lục cho tác phẩm. Thường là liên kết đến một chương trong không gian Chính:.
: A table of contents (ToC) for the text. Usually this will provide links to the chapters in the Main: namespace.
: Mục lục có thể được gõ trực tiếp ở đây, bằng mã wiki thường ([[mw:Help:Lists#List basics|danh sách]], [[Trợ giúp:Bảng biểu|bảng]], hoặc liên kết thông thường), hoặc bằng bản mẫu {{tl|Mục lục bổ trợ}}. Tuy nhiên, nếu tác phẩm có một mục lục trong đó, nó nên được hiển thị ở đay thay vì phiên bản "nhúng" (dùng tên của từng trang, đặt trong cặp dấu ngoặc móc). Xem [[Mục lục:Xu Bac ky ngay nay.pdf]] để thấy ví dụ. Gợi ý: đừng để khoảng trắng hoặc xuống dòng giữa các trang khi làm cách này. Nó sẽ đảm bảo các trang được canh lề thống nhất.
: The table of contents can be typed in here directly, either using plain wikitext ([[mw:Help:Lists#List basics|lists]], [[Help:Table|tables]], or simple links), or via the {{tl|Auxiliary Table of Contents}} template. However, if the text includes its own table of contents, this can be shown instead by "transcluding" the pages from the text (use the name of each page, wrapped in two curly brackets—or braces—at either side). See [[Index:Air Service Boys over the Rhine.djvu]] for an example of this. Hint: don't leave spaces or returns between the separate pages when using this. This will ensure vertical alignment between the separate pages.
: IfNếu themục tablelục ofquá contents is longdài, abạn scrolling windowthể candùng becửa usedsổ cuốn, bybằng cách placingđặt <code><nowiki><div style="width: 95%; height: 700px; overflow: auto; border:thin grey solid; padding: 0px 5px 0px 20px;"></nowiki></code> beforetrước themục table of contentslục (and a <code><nowiki></div></nowiki></code> afterở sau it).
: Đôi khi mục lục trong tác phẩm rất phức tạp và có rất nhiều chi tiết, làm cho trang Mục lục trở nên quá dài. Trong trường hợp một mục lục ngắn gọn kèm với liên kết đến từng chương nên được tạo ra.
: Sometimes the table of contents in the text is complex or contains a lot of detail, resulting in a very long Index page. In these cases a simplified table of contents with links to the chapters may be created. For example, compare [[Index:History of england froude.djvu]] with [[Index:History of England (Froude) Vol 2.djvu]].
 
; {{anchor+|ScanĐộ resolutionphân ingiải edithình mode(phóng)}}
: Ghi đè độ phân giải mặc định (được phần mềm tự tính toán) khi hiển thị trang quét trong chế độ sửa đổi tại trang thuộc không gian tên Trang. Ví dụ, ghi 1000 sẽ tạo ra ảnh 1000 pixels.
: This overrides the default calculated resolution for the thumbnail image displayed in edit mode for any Page: namespace page. For example a value of 1000 in this field will produce a thumbnail based at 1000 pixels.
: Hiện tại, một số trình duyệt sẽ bị hiện tại gọi là "black-nail", viết tắt do "black thumbnail", tức là hình bị đen khi có lỗi. Hãy thử nghiệm với con số này bằng cách ghi một độ phân giải nhỏ hơn là con số mặc định, khoảng chừng từ 300 đến 1600.
: Currently, some browsers will experience a phenomenon called 'black-nail'—short for an all black thumbnail being displayed in edit mode in error. Experimenting with this value should provide a solution for this by forcing a lower resolution than the automatically calculated default—a value anywhere in the range of 300 to 1600 typically works here.
 
; {{anchor+|Css}} (Cascading style sheet)
: Nếu một trường có nội dung, nó sẽ tự động thêm kiểu CSS vào từng trang trong không gian tên Trang. Không khuyến khích sử dụng.
: If this field has content it will automatically add css styling to each page in the Page namespace as they are created. On the English Wikisource we don't recommend this and prefer to do css styling in the main namespace.
 
; {{anchor+|HeaderĐầu trang}}
: Tham số này điều khiển phần đầu trang trên từng trang của không gian Trang của Mục lục. Phần đầu trang mỗi trang sẽ được điền sẵn bằng nội dung được nhập ở đây.
: This parameter controls the header on each page in the Page namespace associated with the Index page. The header of each new page in the Page namespace will be pre-filled with whatever text has been entered in this parameter of the index page.
: Đầu trang thường dùng để hiển thị tựa đề (của sách, chương, bài viết, v.v.) và số thứ tự trang, tức là bất cứ thứ gì ở đầu trang mà sẽ không được nhúng chéo vào không gian chính. Nếu một định dạng chung được lặp đi lặp lại trong suốt tác phẩm, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian khi ghi sẵn toàn bộ hoặc một phần định dạng đó ở tham số này.
: The header is mostly used for titles (of the book, chapter, article etc.) and page numbers—anything at the top of the page that should not be transcluded to the main namespace. If a common format is repeated throughout the work, it saves time to include all or part of the formatting and text in this parameter.
: AMột commonlytrong usednhững formattingbản templatemẫu forđịnh thisdạng parameterthường isdùng tại tham số này là {{tl|RunningHeaderChạy đầu trang}}. Bản Thismẫu templatenày has threeba parameterstham ofsố, itssẽ own,tạo whichra createvăn left-,bản centre-canh trái, andgiữa, right-justified textphải. Thần Thechú <code>{{{pagenum}}}</code> magiccũng wordrất ishữu also usefulích. Thissẽ willchép copycon thesố numberhoặc orvăn textbản useddùng fortrong aliên pagekết linktrang inđược theghi pagelisttrong parameterpagelist. Thischo allowsphép fortự automaticallyđộng generatedtạo pagera numberssố thứ tự trang, assumingnếu thenhư pagelist parameter is correctđúng. IfNếu thesách book containschứa [[HelpTrợ giúp:SidenotesGhi chú bên lề|sidenotesghi chú bên lề]], youbạn có thể cankèm includebản themẫu <code>{{tl|sidenotesghi beginchú bên lề đầu}}</code> template in thistại fieldđây.
: Phần đầu trang có thể được chỉnh sửa tại từng trang không gian tên Trang. Làm vậy không ảnh hưởng đến tham số đầu trang trong trang Mục lục cũng như bất kỳ trang nào khác trong không gian tên Trang. Phần đầu trang không bao giờ ảnh hưởng đến tác phẩm trong không gian chính.
: The header can be edited on individual pages in the Page namespace. Doing so will not affect the header parameter in the Index page nor any other page in the Page namespace. The header will never affect the work in the main namespace.
: TheNhược drawbackđiểm ofcủa usingtham thissố fieldnày isđó that it doesn'tkhông takephân intobiệt accountđược leftphần andđầu righttrang headerstrái and(trang formatslẻ) them alltrang thephải same(trang waychẵn), và sẽ định dạng chúng theo cùng một cách. OneMột waycách tođể copexử with thisđiều isnày to putđặt thesố pagethứ numbertự attrang bothvào sidescả ofhai thebên runningcủa headerbản templatemẫu andchạy deleteđầu thetrang appropriate onesau whenđó proofreadingsẽ thexóa pageđi phần không cần thiết khi hiệu đính. An exampledụ ofvề thiskỹ techniquethuật cannày be foundthể atxem tại [[Index:TheMục Roverlục:Xu BoysBac onky thengay Great Lakesnay.djvupdf]]: <code><nowiki>{{rhcdt|{{{pagenum}}}|ROVER BOYS ON THE GREAT LAKES.|{{{pagenum}}}}}</nowiki></code>
 
; {{anchor+|FooterChân trang}}
: Tương tự như đầu trang, tham số này quản lý văn bản mặc định xuất hiện tại phần chân của các trang trong không gian tên Trang của Mục lục này.
: Like the header, this parameter controls the default text in the footer of each page in the Page namespace associated with the Index page.
: ItSố isthứ commontự fortrang pagethường numbersxuất tohiện be shownchân intrang. the footers of pages.Từ thần Thechú <code>{{{pagenum}}}</code> magic word<!--thể isđược magic word the correct term? -->dùng canđể beđơn usedgiản tohóa simplifyquy this processtrình, alongcùng withvới thebản mẫu {{tl|RunningHeaderChạy đầu trang}} template. MoreoverNgoài ra, thethẻ <code><nowiki><references /></nowiki></code>, tag—optionally thehoặc <code>{{tl|reflist}}</code> or <code>{{tl|smallrefschú thích nhỏ}}</code>, template—is usedthể tođược displaydùng để hiện [[HelpTrợ giúp:FootnotesCước and endnoteschú|footnotescước chú]]. IfNếu thesách book containschứa [[HelpTrợ giúp:SidenotesGhi chú bên lề|sidenotesghi chú bên lề]], youbạn can includethể theghi <code>{{tl|sidenotesghi endchú bên lề cuối}}</code> template in thisvào fieldđây.
: Phần chân trang có thể được chỉnh sửa tại từng trang không gian tên Trang. Làm vậy không ảnh hưởng đến tham số chân trang trong trang Mục lục cũng như bất kỳ trang nào khác trong không gian tên Trang. Phần chân trang không bao giờ ảnh hưởng đến tác phẩm trong không gian chính.
: The footer can be edited on individual pages in the Page namespace. Doing so will not affect the footer parameter in the Index page nor any other page in the Page namespace. The footer will never affect the work in the main namespace.
 
== Using individual image files ==