Khác biệt giữa các bản “Trang:Ca tu dien nghia.pdf/12”

Ideographic spaces
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Ideographic spaces)
 
Thân trang (sẽ được nhúng):Thân trang (sẽ được nhúng):
Dòng 1: Dòng 1:
 
{{khải thư/đ}}
 
{{khải thư/đ}}
<section begin="LienxuongB1" />去年勅使因斫竹 偶值門開暫相逐<includeonly><br/></includeonly> 荆榛櫛比塞池塘 狐兔嬌癡綠樹木<br/>舞榭攲傾基尚在 文牕窈窕紗猶綠<includeonly><br/></includeonly> 塵埋粉壁𫇰花鈿 鳥啄風箏碎珠玉<br/>上皇偏愛臨砌花 依然御榻臨階斜<includeonly><br/></includeonly> 蛇出燕窠盤鬪拱 菌生香案正當衙<br/>寢殿相連端正樓 太真梳洗樓上頭<includeonly><br/></includeonly> 晨光未出簾影黑 至今反掛珊瑚鉤<br/>指似傍人因慟哭 却出宮門淚相續<includeonly><br/></includeonly> 自從此後还閉門 夜夜狐狸上門屋<br/>我聞此語心骨悲 太平誰致乱者誰<includeonly><br/></includeonly> 翁言野父何分別 耳聞眼見爲君說<br/>姚崇宋璟作相公 勸諫上皇言語{{tooltip|切|nguyên văn: 土+刀}}<includeonly><br/></includeonly> 爕理陰陽禾黍豐 調和中外無兵戎<br/>長官淸平太守好 揀選皆言由相公<includeonly><br/></includeonly> 開元欲末姚宋死 朝廷漸漸由妃子<br/>祿山宮裡養作兒 虢國門前閙如市<includeonly><br/></includeonly> 弄權宰相不記名 依稀憶得楊與李<br/>庙謨顚倒四海搖 五十年來作瘡痏<includeonly><br/></includeonly> 今皇神聖丞相明 詔書纔下吳蜀平<br/>官軍又取淮西賊 此賊亦除天下平<includeonly><br/></includeonly> 年年耕種宮前道 今年不遣子孫耕<br/>老翁此意深望幸 努力庙謨休用兵<section end="LienxuongB1" />
+
<section begin="LienxuongB1" />去年勅使因斫竹 偶值門開暫相逐<includeonly><br/></includeonly> 荆榛櫛比塞池塘 狐兔嬌癡綠樹木<br/>舞榭攲傾基尚在 文牕窈窕紗猶綠<includeonly><br/></includeonly> 塵埋粉壁𫇰花鈿 鳥啄風箏碎珠玉<br/>上皇偏愛臨砌花 依然御榻臨階斜<includeonly><br/></includeonly> 蛇出燕窠盤鬪拱 菌生香案正當衙<br/>寢殿相連端正樓 太真梳洗樓上頭<includeonly><br/></includeonly> 晨光未出簾影黑 至今反掛珊瑚鉤<br/>指似傍人因慟哭 却出宮門淚相續<includeonly><br/></includeonly> 自從此後还閉門 夜夜狐狸上門屋<br/>我聞此語心骨悲 太平誰致乱者誰<includeonly><br/></includeonly> 翁言野父何分別 耳聞眼見爲君說<br/>姚崇宋璟作相公 勸諫上皇言語{{tooltip|切|nguyên văn: 土+刀}}<includeonly><br/></includeonly> 爕理陰陽禾黍豐 調和中外無兵戎<br/>長官淸平太守好 揀選皆言由相公<includeonly><br/></includeonly> 開元欲末姚宋死 朝廷漸漸由妃子<br/>祿山宮裡養作兒 虢國門前閙如市<includeonly><br/></includeonly> 弄權宰相不記名 依稀憶得楊與李<br/>庙謨顚倒四海搖 五十年來作瘡痏<includeonly><br/></includeonly> 今皇神聖丞相明 詔書纔下吳蜀平<br/>官軍又取淮西賊 此賊亦除天下平<includeonly><br/></includeonly> 年年耕種宮前道 今年不遣子孫耕<br/>老翁此意深望幸 努力庙謨休用兵<section end="LienxuongB1" />
 
{{khải thư/c}}
 
{{khải thư/c}}