Khác biệt giữa các bản “Wikisource:Quy định về bản quyền”

không có tóm lược sửa đổi
n (Wikisource:Quyền tác giả đổi thành Wikisource:Quy định về bản quyền: chuyển thành quy định)
}}
 
UnlessNếu otherwisekhông notedđược ghi chú khác đi, allthì tất cả những đóng góp của userthành contributionsviên totại Wikisource aređều releasedđược underphát thehành theo [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Giấy phép Creative Commons AttributionGhi công/Share-AlikeChia License]sẻ andtương tự] the [http://www.gnu.org/licenses/fdl.html GNUGiấy Freephép DocumentationTài License],liệu VersionTự 1.2do orGNU] any(không latercố versionđịnh publishedphiên by the Free Softwarebản, Foundation;không with nophần Invariantbất Sectionsbiến, withvăn nobản Front-Coverbìa Texts,trước andhoặc withvăn nobản Back-Coverbìa Textssau).
 
Luật bản quyền áp dụng vào Wikisource chủ yếu là luật bản quyền của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, nơi đặt máy chủ vật lý của Wikimedia. Hoa Kỳ không có quy định gia hạn bản quyền lâu hơn thời hạn tại quốc gia của tác giả, và gần như tất cả các quốc gia đều bảo hộ bản quyền là thời gian sống của tác giả cộng với một số năm sau khi tác giả mất.
The copyright laws applicable to Wikisource are primarily those of the United States of America, where the physical Wikimedia servers are located. The United States is not obliged to extend copyright beyond what it would be in the author's own country, and virtually all countries have copyrights that last for the author's life plus some number of years.
 
=={{section|<span id="definition|'Free" />Định nghĩa về content'Nội definition}}dung tự do'==
[[Image:Definition of Free Cultural Works logo notext.svg|thumb|100px|ThisĐịnh definitionnghĩa isnày derivedđược fromlấy thetừ ''[http://freedomdefined.org/Definition DefinitionĐịnh nghĩa Tác phẩm ofVăn Freehóa CulturalTự Worksdo]''.]]
 
''Nội dung tự do'' là những nội dung có thể được xem, sử dụng, phân phối, chỉnh sửa, và tận dụng một cách tự do bởi bất kỳ người nào, ở bất kỳ dạng nào, với bất cứ mục đích nào (bao gồm cả tận dụng với mục đích thương mại) mà không có ngoại lệ và không có hạn chế (ngoại trừ những điều được cho phép dưới đây).
''Free content'' is content which can be freely viewed, used, distributed, modified, and exploited by anyone, in any form, and for any purpose (including commercial exploitation) without exception and without limitation (except as explicitly allowed below).
 
Một số đòi hỏi và hạn chế được cho phép trên Wikisource:
Some requirements and restrictions are permissible on Wikisource:
* '''ghi công đơn giản''' cho các tác giả, ngoại trừ những đòi hỏi thông báo cho tác giả mỗi khi sử dụng;
* '''simple attribution''' of the authors, excluding requirements such as notification of use;
* '''lan truyền tính tự do''' (thường gọi là ''copyleft'' hoặc ''chia sẻ tương tự''), đòi hỏi các tác phẩm phái sinh vẫn phải tiếp tục tự do. Những tác phẩm như vậy có thể được kèm trong một tác phẩm có bản quyền, nhưng không được hạn chế các tác phẩm đó giống như sự hạn chế cho toàn bộ tài liệu lớn.
* '''transmission of freedoms''' (often called ''copyleft'' or ''share-alike''), which requires that derivative works remain free. Such works may be included in a copyrighted work, but may not themselves be restricted in the same way as the larger document.
 
==Sử dụng hợp lý==
==Fair use==
''Sử dụng hợp lý'' là một khái niệm trong đó tác phẩm có bản quyền chưa được cấp phép có thể được dùng một cách hợp pháp mà không phải trả phí bản quyền hoặc nhận được sự cho phép từ người giữ bản quyền (xem [[w:Sử dụng hợp lý|bài viết trên Wikipedia về sử dụng hợp lý]]). Sử dụng hợp lý là điều '''bị cấm công khai trên Wikisource'''.
''Fair use'' or ''fair dealing'' is the concept that unlicensed copyrighted work can be legally used without paying licensing fees or receiving permission of the copyright holder (see [[w:Fair use|Wikipedia's article on fair use]]). Fair use is '''explicitly prohibited on Wikisource.'''
 
==Quyền và nghĩa vụ của người đóng góp==
As described by the [[w:Fair_use#Amount_and_substantiality|Amount and substantiality]] clause, reproducing whole works is not fair use. See the legal precedent set in ''Harper & Row v. Nation Enterprises'' (1985); as stated by [[w:Harper & Row v. Nation Enterprises|Wikipedia's article on the subject]], the US Supreme Court "''determined that fair use is not a defense to the appropriation of work by a famous political figure simply because of the public interest in learning of that political figure's account of an historic event.''" Further, "''the use of less than 400 words from President Ford's memoir by a political opinion magazine was interpreted as infringement because those few words represented "the heart of the book" and were, as such, substantial.''"
Tất cả các tác phẩm trên Wikisource phải thuộc phạm vi công cộng hoặc được phát hành theo một giấy phép tương thích với [[#định nghĩa|định nghĩa nội dung tự do]]. Bổn phận của người đóng góp là phải bảo đảm tính tương thích với giấy phép của Wikisource. Nên sử dụng một tiêu bản tại trang tư liệu nguồn để chỉ rõ tư liệu nguồn đã được đăng theo giấy phép nào (xem [[Trợ giúp:Thẻ bản quyền]]).
 
===Dịch hoặc thu âm từ tác phẩm gốc===
==Contributors' rights and obligations==
Việc dịch hoặc thu âm một tác phẩm gốc đều được xem là ''tác phẩm phái sinh'' từ tác phẩm gốc. Người đóng góp do đó phải đảm bảo rằng tác phẩm gốc '''và''' tác phẩm phái sinh đều phải hoặc thuộc phạm vi công cộng hoặc được phát hành theo giấy phép tương thích với [[#định nghĩa|định nghĩa nội dung tự do]]. Bổn phận của người đóng góp là phải bảo đảm tính tương thích với giấy phép của Wikisource. Nên sử dụng một tiêu bản tại trang tư liệu nguồn để chỉ rõ tư liệu nguồn đã được đăng theo giấy phép nào (xem [[Trợ giúp:Thẻ bản quyền]]).
All works on Wikisource must be in the public domain or released under a license compatible with the [[#definition|free content definition]]. It is the responsibility of the contributor to assert compatibility with Wikisource's license. A template should be used on the source material page to indicate the licence that the source material is posted under (see [[Help:Copyright tags]]).
 
Việc không tuân thủ quy định này sẽ dẫn đến văn kiện sẽ bị xóa. Nếu một đóng góp viên liên tục vi phạm quy định này, họ có thể bị tước quyền sửa đổi.
===Translations or recordings of a source work===
Translations or recordings of a source work are considered ''derivative works'' of that source material. The contributor thereby warrants that the original material '''and''' the derivative work are either in the public domain or released under a license compatible with the [[#definition|free content definition]]. It is the responsibility of the contributor to assert compatibility with Wikisource's license. A template should be used on the source material page to indicate the licence that the source material is posted under (see [[Help:Copyright tags]]).
 
===Tác phẩm gốc cùng với bản dịch===
Failure to conform to this policy will result in the deletion of the text. If a contributor deliberately persists in violating this policy, their editing access may be revoked.
Tác phẩm gốc cùng với bản dịch tại Wikisource được tự động cấp phép theo Giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự phiên bản 3.0 Chưa chuyển đổi và Giấy phép Tài liệu Tự do GNU trừ khi được ghi khác. Với các giấy phép này, người giữ bản quyền vẫn giữ gìn được bản quyền của mình và sau này có thể tái phát hành hoặc tái cấp phép tác phẩm theo bất cứ hình thức nào mà họ muốn. Tuy nhiên, tác phẩm tại đây vẫn sẽ được phát hành theo các giấy phép đó cho đến khi nào nó thuộc về phạm vi công cộng.
 
Nội dung khác (như tại trang thành viên hoặc thảo luận thành viên) được tự động phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự phiên bản 3.0 Chưa chuyển đổi.
===Original works including translations===
Original works including translations placed on Wikisource are automatically licensed under the GNU Free Documentation License unless explicitly licensed otherwise. With this license, the copyright holder retains copyright and can later republish and relicense the works in any way they like. However, the work will be released under the GFDL forever.
 
===Liên kết đến các tác phẩm có bản quyền===
Miscellaneous original content (such as on user or discussion pages) is also automatically released under the GNU Free Documentation license.
Liên kết đến các tác phẩm có bản quyền thường không phải là vấn đề, miễn là bạn đã kiểm tra qua trang đó và chắc chắn là nó đang không vi phạm bản quyền ''của người khác''. Nếu có vi phạm, xin ''đừng'' liên kết đến trang đó.
 
==Vi phạm bản quyền==
===Linking to copyrighted works===
Nếu bạn tìm thấy một bài viết mà bạn tin là đang vi phạm bản quyền, bạn có thể yêu cầu xóa trang đó ra khỏi Wikisource bằng cách gửi yêu cầu tại [[Wikisource:Dường như vi phạm bản quyền]]. Một cách khác, nếu bạn là người '''sở hữu bản quyền''' bị vi phạm, bạn có thể liên lạc với [[wikimedia:Designated agent|Nhân viên do Wikimedia Foundation chỉ định]] và yêu cầu xóa bỏ nó. Trang sẽ được tự động tẩy trống với một thông báo vi phạm bản quyền cho đến khi vấn đề được giải quyết ổn thỏa. Bạn nên cung cấp bằng chứng để hỗ trợ cho tuyên bố của mình. Bạn có thể cung cấp một số thông tin như URL hoặc tham chiếu khác đến nơi mà bạn tin là đang chứa tác phẩm gốc.
Linking to copyrighted works is usually not a problem, as long as you have made a reasonable effort to determine that the page in question is not violating ''someone else's'' copyright. If it is, please do ''not'' link to the page.
 
Những người đóng góp cố tình và liên tục thêm các văn kiện có bản quyền sau khi đã được thông báo xem quy định này sẽ bị cấm không được sửa đổi dự án.
==Copyright violations==
If you find an article that you believe infringes a copyright, you may request that the page be removed from Wikisource by posting at [[Wikisource:Possible copyright violations]]. Alternatively, if your own copyrights have been infringed, you may contact the [[wikimedia:Designated agent|Wikimedia Foundation's designated agent]] and request its removal. The page will be immediately blanked with a copyright violation notice until the issue is resolved. You should provide some evidence to support your claim. One possible piece of information you can provide is a URL or other reference to what you believe may be the source of the text.
 
==Xem thêm==
Contributors who deliberately and repeatedly add copyrighted texts after being notified of this policy may be blocked from editing the project.
* Wikimedia's [[wikimedia:Designated agent|designatedThành agentviên chỉ định]] của Wikimedia under the ''[[w:Online Copyright Infringement Liability Limitation Act|Online Copyright Infringement Liability Limitation Act]]''
* [[Trợ giúp:Phạm vi công cộng]]
* [[Trợ giúp:Tính tương thích cấp phép]] (một giấy phép hoặc điều kiện cụ thể có được cho phép hay không)
* [[Trợ giúp:Thẻ bản quyền]] (các tiêu bản được dùng để ghi tình trạng bản quyền)
 
[[Category:CopyrightsBản quyền]]
==See also==
* Wikimedia's [[wikimedia:Designated agent|designated agent]] under the ''[[w:Online Copyright Infringement Liability Limitation Act|Online Copyright Infringement Liability Limitation Act]]''
* [[Help:Public domain]]
* [[Help:Licensing compatibility]] (whether a specific license or condition is allowed)
* [[Help:Copyright tags]] (templates used to designate licensing status)
<!-- * [[/Incompatible licenses|Incompatible licenses]] -->
 
[[Category:Copyrights]]
 
[[ar:ويكي مصدر:حقوق النسخ]]
[[da:Wikisource:Ophavsret]]
[[de:Wikisource:Urheberrecht]]
[[en:Wikisource:Copyright policy]]
[[es:Wikisource:Copyrights]]
[[fr:Wikisource:Respect du copyright]]