Đêm trừ tịch

Đêm trừ tịch
của Nguyễn Trãi

Mười hai tháng lọn mười hai.
Hết tấc đông trường sáng mai.
Hắc đế Huyền minh đà đổi ấn ;
Sóc phong bạch tuyết hãy đeo đai.
Chong đèn chực tuổi cay con mắt ;
Đốt trúc khua na đắng lỗ tai.
Chẳng thấy lịch quan tua sá hỏi.
Ướm xem dần nguyệt tiểu hay đài.