Đêm gần sáng  (1933) 
của Phan Bội Châu

Ngọn đèn leo lét quá đêm thâu
Chợt thấy vừng đông hé nửa đầu.
Dùi trống Linh Quang khua xóm núi,
Chày chuông Thiên Mụ đuổi thuyền câu.
Lưng trời nắng nhạt sao đôi nụ,
Mặt bể hồng tươi nước một màu.
Ba tiếng gà kêu thiên hạ rạng
Dậy xem tia sáng khắp năm châu.