Xích chủy hầu - 赤嘴猴
của Trần Duệ Tông

Xích chủy ám chỉ Hồ Quý Ly. Bài này có chép trong Đại Việt sử ký toàn thư.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

中間唯有赤嘴猴,
殷勤僭上白雞樓。
口王以定興亡事,
不在前頭在後頭。

Trung gian duy hữu xích chủy hầu,
Ân cần tiếm thượng bạch kê lâu.
Khẩu vương dĩ định hưng vong sự,
Bất tại tiền đầu tại hậu đầu.