Mở trình đơn chính

Wikisource β

Trợ giúp:Chỗ thử

(đổi hướng từ Wikisource:Chỗ thử)

{
\clef treble
\time 2/4
\key g \major
\relative c' {
 \repeat unfold 1 {
r4 r8 d8
}
\mark \markup { \musicglyph #"scripts.segno" }
\bar ".|" g4-> g8 d8 |
g4 r8 d8 | g4-> a8 g8 | b4-> r8 d,8 |
g4-> a8 g8 | b4-> r8 b8 |d4-> d8 b8 \bar "||"
a4-> r8 d,8 g4-> g8 d8 | g4-> r8 d8 
g4-> a8 g8 | b4-> r8 b8 | d4-> d8 b8 |
g4-> d'4\< | b4\> a4\! | g4 r8 d8 \bar"|."
\mark \markup { \musicglyph #"scripts.segno" }
\repeat unfold 1 {
g4 r4 
}
\bar"|."
}
\addlyrics {
  Cùng | nhau đi Hồng | binh. Đồng | tâm ta đều | bước. Đừng | cho quân thù | thoát. Ta | quyết chí hy | sinh. Nào | anh em nghèo | đâu. Liều | thân cho đời | sống. Mong | thế giới đại | đồng, tiến | lên quân | Hồng! Đời... Hồng!
}
\addlyrics {
(Đời) | ta không cần | lo. Nhà | ta không cần | tiếc. Làm | sao cho toàn | thắng. Ta | mới sống yên | vui. 
}
}{
<<
 {
   \time 2/4
   \new Voice = "melody" {
    \relative {
     b4\> a4\!
\repeat volta 2 { b4\> a4\! }

     \alternative { { g4 r8 d8 \bar"|." }{ g4 r4 \bar"|."} }

    }
   }
  }
  \new Lyrics {
   \lyricsto "melody" {
    lên quân
    \repeat volta 2 { lên quân }
    \alternative { { Hồng! Đời } { Hồng!} }
   }
 }
>>
}