Wikisource:Biểu quyết phong cấp

Tất cả mọi thành viên của Wikisource tiếng Việt đều có thể trở thành bảo quản viên tại đây. Chính sách hiện nay là quyền bảo quản (sysop) thường được cấp cho những người được quen biết, đáng tin cậy và đã đóng góp vào Wikisource qua một thời gian. Nếu bạn muốn trở thành quản lý, xin bạn ra ứng cử ở trang thảo luận. Nếu như bạn có đủ số phiếu ủng hộ, một tiếp viên (steward) ở Meta-Wiki sẽ cấp cho bạn những quyền quản lý qua trang Đặc biệt:Makesysop.