Việt thi của Trần Trọng Kim
Ôn-như hầu Nguyễn gia Thiều, 1 bài

Ôn-như-hầu NGUYỄN GIA THIỀU

10. KHỐI TÌNH

Khạc chẳng ra cho, nuốt chẳng vào,
Miếng tình nghẹn mãi, biết làm sao.
Muốn kêu một tiếng cho to lắm,
Rằng: ớ ai ôi, nó thế nào!