NGUYỄN VĂN GIAI

47. NGHÈO NẰM CO

Ba gian lều cỏ dãi che sương,
Rét phải nằm co há phải cuồng.
Cá cả nép vây miền Bắc-hải,
Rồng thiêng uốn khúc chốn Nam-dương.
Một lòng trung-hiếu bo còn giữ,
Hai chữ công-danh nắn chửa vuông,
Có khuất bao nhiêu thì có duỗi,
Ra xuân đầm-ấm sẽ xênh-xang.