NGUYỄN MINH-TRIẾT

16. Tiết-kiệm

Giàu thì ba bữa, khó thì hai,

Lần đổi cho qua tháng thiếu đầy.
Nón đổi lá ngoài, quần đổi ống,
Dép thay da mặt, túi thay quai.
Dặn vợ có cà đừng gắp mắm,
Bảo con bớt gạo bỏ thêm khoai.
Thế-gian mặc kẻ cười hà-tiện,
Ta chẳng phiền ai, chẳng lụy ai.