Vọng Đông Sơn Liễu Nhiên am

Vọng Đông Sơn Liễu Nhiên am - 望東山了然庵
của Trần Nghệ Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

古木扶疏暫繫舟,
禪房岑寂枕清流。
明年此夕知誰健?
且喜登臨訪舊遊。

Cổ mộc phù sơ tạm hệ chu,
Thiền phòng sầm tịch chẩm thanh lưu.
Minh niên thử tịch tri thùy kiện?
Thả hỷ đăng lâm phỏng cựu du.

Bên cây cổ thụ sum suê, buộc tạm con thuyền,
Ngôi chùa cao tĩnh, gối bên dòng nước trong.
Ngày này năm sau biết ai còn mạnh khỏe?
Hãy mừng được lên cao thăm lại chốn chơi cũ.