Vịnh bà Nguyễn Thị Kim

Vịnh bà Nguyễn Thị Kim
của Dương Bá Trạc

Giong-ruổi quan-hà lạc chúa-công,
Ngọn mây non bắc tịt-mù trông.
Bồng mao[1] tạm lúc nương thân liễu;
Kinh khuyết[2] may sau thấy mặt rồng.
Thác nghĩa đã ghi cùng sắt đá;
Sống thừa còn hẹn với non sông.
Thôi thôi nước cũ đây là hết!
Năm lạy linh tiền[3] chứng thiếp trung.

   
Chú thích

  1. Chốn quê mùa.
  2. Nơi miếu điện ở hoàng-kinh.
  3. Trước linh-cữu: nghĩa là trước quan-tài (hòm) người mất.