Vịnh Triệu Ẩu
của Dương Bá Trạc

Khí thiêng Lô Tản[1] đúc nên người,
Chẳng những trai hay gái cũng tài.
Vùng vẫy non sông ba thước vú[2],
Xông pha tên đạn một đầu voi[3].
Thằng Ngô gan thỏ[4] kinh gần rụng,
Cửa tướng con dòng[5] đích chẳng sai.
Thua được sự thường chi sá kể,
Nữ-nhi ái-quốc tiếng muôn đời.

   
Chú thích

  1. Là sông Lô chảy qua Tuyên-quang và núi Tản-viên ở Sơn-tây.
  2. Sử chép rằng vú bà dài tới ba thước.
  3. Bà thường cưỡi voi ra đánh trận.
  4. Giống thỏ rất nhát.
  5. Là con nhà dòng dõi, vì bà là em ông Triệu-quốc-đạt cũng khởi nghĩa đánh quân Ngô bấy giờ.