Vạn Kiếp tông bí truyền thư tự

Nguyên văn chữ HánSửa đổi

夫善師者不陣,善陣者不戰,善戰者不敗,善敗者不死。昔皋陶作士師而人不干其命。及周文武為文武師,陰謀修德以傾商政而興王業。所謂善師者不陣矣。舜舞干羽而有苖格,及吳孫武以宮中美人試勒兵而西破強楚,北威秦晉,顯名諸侯。所謂善陣者不戰矣。及晉馬岌依八陣圖,轉戰千里破樹機能以復涼州。所謂善戰者不敗矣。

故陣者,陳也,巧也。昔軒帝立井田以制兵。諸葛累江石以為八陣。衛公栽為六花陣。桓溫制為蛇勢陣。有名圖序列,昭然成法。時人少有能者,千端萬緒,徙未紊亂,未常變易。如李筌則定其推,後人不能曉其義。

故我國公乃校撰諸家圖法,集成一編。雖以秋毫各錄,所之用者要去其冗,略取其實。是以五行相應,九宮相權,配合剛柔,循環奇偶,不雜陰陽神殺,利方吉曜,凶神惡將三吉五凶,各以昭彰。出入三代,百攻全勝。故能當時北震匈奴,西威林邑。遂以其編授受家傳,不為外泄。又有囑語云:「後我子孫陪臣得其秘術者可以明哲施行布列。不可以頑眛遺文傳言。否則身招殃咎,禍及子孫,是謂泄天機者。」

Phiên âm Hán ViệtSửa đổi

Phù thiện sư giả bất trận, thiện trận giả bất chiến, thiện chiến giả bất bại, thiện bại giả bất tử. Tích Cao Dao tác sĩ sư nhi nhân bất can kỳ mệnh, cập Chu Văn, Vũ vi văn, vũ sư, âm mưu tu đức dĩ khuynh Thương chính nhi hưng vương nghiệp. Sở vị thiện sư giả bất trận hĩ. Thuấn vũ can vũ nhi Hữu Miêu cách, cập Ngô Tôn Vũ dĩ cung trung mỹ nhân thí lặc binh nhi tây phá cường Sở, bắc uy Tấn Tấn, hiển danh chư hầu. Sở vị thiện trận giả bất chiến hĩ. Cập Tấn Mã Ngập y bát trận đồ, chuyển biến thiên lý, phá Thụ Cơ Năng dĩ phục Lương Châu. Sở vị thiện chiến giả bất bại hĩ.

Cố trận giả, trần dã, xão dã. Tích Hiên đế lập tỉnh điền dĩ chế binh. Gia Cát lũy giang thạch dĩ vi bát trận. Vệ Công tài vi Lục Hoa trận. Hoàn Ôn chế vi Xà Thế trận. Hữu danh đồ tự liệt, chiêu nhiên thành pháp. Thời nhân thiếu hữu năng giả, thiên đoan vạn tự, tỉ vị vẫn loạn, vị thường biến dịch. Như Lý Thuyên tắc định kỳ suy, hậu nhân bất năng hiểu kỳ nghĩa.

Cố ngã Quốc công nãi hiệu soạn chư gia đồ pháp, tập thành nhất biên. Tuy dĩ thu hào các lục, sở chi dụng giả yếu khử kỳ nhũng, lược thủ kỳ thực. Thị dĩ ngũ hành tương ứng, cửu cung tương quyền, phối hợp cương nhu, tuần hoàn kỳ ngẫu, bất tạp âm dương thần sát, lợi phương cát diệu, hung thần ác tướng tam cát ngũ hung, các dĩ chiêu chương. Xuất nhập tam đại, bách công toàn thắng. Cố năng đương thời bắc chấn Hung Nô, tây uy Lâm Ấp. Toại dĩ kỳ biên thụ thụ gia truyền, bất vi ngoại tiết. Hựu hữu chúc ngữ vân: "Hậu ngã tử tôn bồi thần đắc kỳ bí thuật giả khả dĩ minh triết thi hành bố liệt. Bất khả dĩ ngoan muội di văn truyền ngôn. Phủ tắc thân chiêu ương cữu, họa cập tử tôn, thị vị tiết thiên cơ giả".

 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1926, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.