Vương Thị tượng

Vương Thị tượng - 王氏像
của Nguyễn Du

Vương Thị: vợ gian thần Tần Cối 秦檜 đời Tống.

ISửa đổi

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

舌長三尺更何為
好與權奸備唱隨
後患正殷擒虎日
前功安問飲龍期
一生心跡同夫婿
千古形骸辱女兒
底事想來莫須有
閨中私語更誰知

Thiệt trường tam xích cánh hà vi?
Hảo dữ quyền gian bị xướng tùy
Hậu hoạn chính ân cầm hổ nhật[1]
Tiền công an vấn ẩm Long kỳ[2]
Nhất sinh tâm tích đồng phu tế
Thiên cổ hình hài nhục nữ nhi[3]
Để sự tưởng lai "mạc tu hữu"[4]
Khuê trung tư ngữ cánh thùy tri?

Lưỡi dài ba tấc để làm chi
Khéo cùng quyền thần gian ác kết nên vợ chồng
Ngày bắt được cọp chính là ngày trừ được cái lo về sau
Hỏi làm chi cái công ước hẹn uống rượu mừng (thắng trận) ở Hoàng Long
Một đời bụng dạ giống như chồng
Nghìn năm hình hài làm nhục cho phụ nữ
Ngẫm lại cái án "không cần có" (án ba chữ)
Trong phòng khuê thủ thỉ nói riêng, ai biết được

IISửa đổi

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

深圖密算勝夫君
應是晨雞第一人
不爛已生三寸舌
純綱還得萬年身
唱隨盡道應無悔
伎倆同年更可親
莫道女兒無力量
也曾撼破岳家軍

Thâm đồ mật toán thắng phu quân
Ưng thị thần kê đệ nhất nhân
Bất lạn dĩ sinh tam thốn thiệt
Thuần cương hoàn đắc vạn niên thân
Xướng tùy tận đạo ưng vô hối
Kĩ lưỡng đồng niên cánh khả thân
Mạc đạo nữ nhi vô lực lượng
Dã tằng hám phá Nhạc gia quân[5]

Mưu tính thâm hiểm hơn chồng
Đúng là "gà mái gáy sáng" bậc nhất
Sinh ra đã có ba tấc lưỡi "ngoại hạng"
Lại có được tấm thân muôn năm toàn bằng sắt cứng
Giữ trọn đạo vợ chồng, không có gì hối tiếc
Tài khéo gian xảo cùng chồng càng thêm thân mật
Chớ bảo đàn bà không có sức mạnh
(Y thị) đã từng phá tan quân của họ Nhạc

   
Chú thích

  1. Ngày bắt được cọp. Tống bị Kim xâm lăng, Nhạc Phi 岳飛 chủ trương đánh, Tần Cối chủ trương hòa. Tần Cối giả lệnh vua bắt Nhạc Phi bỏ ngục, coi như bắt được hổ, nếu để sổng ra thì sẽ có mối lo về sau nên giết đi
  2. Chỉ Hoàng Long, kinh đô nước Kim. Nhạc Phi mang quân đánh Kim, có hẹn với tướng sĩ rằng: "Thẳng đến Hoàng Long cùng các ngươi uống rượu mừng"
  3. Ở Hàng Châu hiện có mộ Nhạc Phi, phía trước có tượng vợ chồng Tần Cối quỳ chịu tội. Vương Thị làm điều phi nghĩa, pho tượng của thị làm nhục đến phụ nữ
  4. Tần Cối bắt giam Nhạc Phi, nhưng không kết tội được. Khi Hàn Thế Trung 韓世忠 hỏi, Tần Cối trả lời: "Mạc tu hữu" 莫須有(không cần có tội). Đời sau gọi đó là "tam tự ngục" 三字獄 (án ba chữ)
  5. Tần Cối giết Nhạc Phi trong ngục. Quân của Nhạc Phi tan rã