Vãn cảnh - 晚景
của Mạc Đĩnh Chi
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

空翠浮煙色,
春藍發水紋。
墻烏啼落照,
野雁送歸雲。
漁火前灣見,
樵歌隔岸聞。
旅顏悲冷落,
借酒作微醺。

Không thúy phù yên sắc,
Xuân lam phát thủy văn.
Tường ô đề lạc chiếu,
Dã nhạn tống quy vân.
Ngư hỏa tiền loan kiến,
Tiều ca cách ngạn văn.
Lữ nhan bi lãnh lạc,
Tá tửu tác vi huân.