Vãn Quán Viên Huệ Nhẫn quốc sư

Vãn Quán Viên Huệ Nhẫn quốc sư - 挽觀圓惠忍國師
của Trần Minh Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

夕陽樹下暫維舟,
歷歷江山記舊遊。
攜履西歸何處問,
大龍港口水空流。

Tịch dương thụ hạ tạm duy chu,
Lịch lịch giang sơn ký cựu du.
Huề lý Tây quy hà xứ vấn,
Đại Long cảng khẩu thủy không lưu.

Chiều tà, tạm buộc thuyền dưới cây,
Non sông vẫn còn đó, nhớ cuộc chơi xưa.
Người đã mang dép về Tây Thiên, biết đâu mà hỏi,
Cửa khẩu Đại Long nước luống những trôi hoài.