Vãn đồng niên Vân Đình tiến sĩ Dương thượng thư

Vãn đồng niên Vân Đình tiến sĩ Dương thượng thư - 輓同年雲亭進士楊尚書
của Nguyễn Khuyến

Tác giả tự dịch bài này ra chữ Nôm với nhan đề Khóc Dương Khuê, bản diễn Nôm được truyền tụng rộng rãi hơn bản chữ Hán.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

已矣楊大年
雲樹心懸懸
回憶登科後
與君晨夕聯
相敬且相愛
遭逢如夙緣
有時出京路
空山聞落泉
有時上高閣
歌兒鳴素絃
有時對君飲
大白浮八延
有時與論文
東壁羅簡編
厄運逢陽九
斗升非貪天
予老公亦老
解組歸田圓
往來不數得
一遇三年前
執手問衰健
語言殊未愆
公年少予歲
予病疑公先
忽聞公訃至
驚起皇皇然
予豈不厭世
而公爭上仙
有酒為誰買
不買非無錢
有詩為誰寫
不寫為無箋
陳蕃榻不下
伯牙琴亦然
公既棄予去
予亦不公憐
老人哭無淚
何必強而漣

Dĩ hĩ Dương đại niên
Vân thụ tâm huyền huyền
Hồi ức đăng khoa hậu
Dữ quân thần tịch liên
Tương kính thả tương ái
Tao phùng như túc duyên
Hữu thời xuất kinh lộ
Không san văn lạc tuyền
Hữu thời thượng cao các
Ca nhi minh tố huyền
Hữu thời đối quân ẩm
Đại bạch phù bát duyên
Hữu thời dữ luận văn
Đông bích la giản biên
Ách vận phùng dương cửu
Đẩu thăng phi tham thiên
Dư lão công diệc lão
Giải tổ quy điền viên
Vãng lai bất sổ đắc
Nhất ngộ tam niên tiền
Chấp thủ vấn suy kiện
Ngữ ngôn thù vị khiên
Công niên thiểu dư tuế
Dư bệnh nghi công tiên
Hốt văn công phó chí
Kinh khởi hoàng hoàng nhiên
Dư khởi bất yếm thế
Nhi công tranh thượng tiên
Hữu tửu vi thùy mãi
Bất mãi phi vô tiền
Hữu thi vi thùy tả
Bất tả vi vô tiên
Trần Phồn tháp bất hạ
Bá Nha cầm diệc nhiên
Công ký khí dư khứ
Dư diệc bất công liên
Lão nhân khốc vô lệ
Hà tất cưỡng nhi liên